Disclaimer Core Media en Design

Disclaimer algemeen

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de website van “Core Media en Design” uit Almere. Het is belangrijk deze disclaimer zorgvuldig te lezen!

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, gaat u akkoord met de inhoud van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten en deze disclaimer zijn de voorwaarden van deze producten en diensten leidend.

Gebruik van informatie op deze website

De op of via deze website aangeboden informatie mag niet worden gebruikt als alternatief voor betaald afgenomen advies en/of diensten. Beslissingen op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico!

Core Media en Design doet haar best juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbare bronnen aan te bieden. Core Media en Design geeft geen enkele garantie dat de aangeboden informatie altijd juist, volledig en/of actueel is en blijft.

Verboden is nadrukkelijk:

 • het gebruik van andere internetgebruikers hinderen;
 • het functioneren van deze website in gevaar brengen;
 • de op of via deze website aangeboden informatie of onderliggende software kan aantasten.

  Informatie van derden, producten en diensten

  Wanneer Core Media en Design via links verwijst naar websites van derden, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten automatisch aanbeveelt. Het gebruik van links blijft volledig voor uw eigen risico. Core Media en Design heeft haar best gedaan om op het moment van plaatsing van die link(s) de op die pagina aangeboden informatie te controleren op geschiktheid. Core Media en Design heeft echter daarna geen enkele controle over veranderingen op die websites. Core Media en Design aanvaardt daarom geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van die websites.

  Intellectuele eigendomsrechten

  Core Media en Design, de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, downloaden of openbaar te maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.

  Uitsluiting van aansprakelijkheid

  Core Media en Design aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe, indirecte, bijzondere, incidentele, immateriële of gevolgschade (met inbegrip van gederfde winst), ongeacht of Core Media en Design op de mogelijkheid van deze schade gewezen is, die op enigerlei wijze voortvloeit uit, maar niet beperkt hoeft te zijn tot

  1. defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze website;
  2. informatie die op of via deze website wordt aangeboden;
  3. het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan Core Media en Design of u wordt gezonden;
  4. de werking of het onbeschikbaar zijn van deze website;
  5. misbruik van deze website;
  6. verlies van gegevens;
  7. het downloaden of gebruiken van software die via deze internetsite beschikbaar wordt gesteld;
  8. aanspraken van derden in verband met gebruik van deze website.

  De uitsluiting van aansprakelijkheid geldt tevens voor bestuurders, medewerkers van Core Media.

  Wijzigingen

  Core Media en Design heeft het recht deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen. Dit zonder u hiervan persoonlijk te informeren. Het verdient aanbeveling priodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, inclusief deze disclaimer, is gewijzigd.

  Toepasselijk recht

  Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

  Heeft u vragen naar aanleiding van deze disclaimer gebruik dan het contactformulier.

  Deze disclaimer is voor het laatst aangepast op 21 november 2016